Ważne informacje

Odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i świetlówki.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych odbywa się w  II i IV wtorek miesiąca. Prosimy wielkie gabaryty składować k/śmietników lub altan śmietnikowych przy budynkach na dzień przed wywozem. Ponadto informujemy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych można także zamówić u Zarządzającego Systemem (MPGO) jako usługę płatną zgodnie z cennikiem, wynikającym z uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXIX/998/13 pod nr tel. 12/340 04 19.

Odpady budowlane i rozbiórkowe z przeprowadzanych we własnym zakresie remontów można bezpłatnie dostarczyć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów tj. Lamusowni przy ul. Nowohuckiej 1 i Punktu Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 lub wywieźć we własnym zakresie.

Zużyte baterie i świetlówki prosimy umieszczać w zielonych pojemnikach zamontowanych w altanach śmietnikowch.

Identyfikatory parkowania.

Przypominamy, że na terenie Spółdzielni trwają kontrole prawidłowego parkowania pojazdów, a w szczególności posiadania aktualnego identyfikatora S. M. „WIDOK” umieszczonego za przednią szybą pojazdu. Kontrola przeprowadzana jest przez pracownika w stroju służbowym (kamizelka z napisem S.M. „WIDOK”). KONTROLER NIE POBIERA ŻADNYCH OPŁAT.

W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWEGO LUB NIEUPRAWNIONEGO POSTOJU POZOSTAWI ON WEZWANIE/RAPORT KONTROLI ZA WYCIERACZKĄ SAMOCHODU I SKIERUJE SPRAWĘ DO EGZEKUCJI STRAŻY MIEJSKIEJ LUB POLICJI. W przypadku stwierdzenia braku identyfikatora za przednią szybą, ale kiedy identyfikator jest wydany przez Spółdzielnię, przy pierwszej kontroli zostanie wydane UPOMNIENIE/RAPORT KONTROLI – bez skierowania sprawy do Straży Miejskiej.

Osoby posiadające aktualne identyfikatory prosimy o umieszczanie ich za przednią szybą pojazdu. Mieszkańców, którzy nie posiadają aktualnych identyfikatorów prosimy o niezwłoczne wypełnienie wniosku. Wnioski można pobrać w siedzibie Spółdzielni w hallu głównym, bądź ze strony internetowej i złożyć osobiście w p. nr 5 lub przesłać przez internet. Jest też możliwość umieszczenia wniosku w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku Administracji Spółdzielni, która jest systematycznie opróżniana.

Zachowanie szczególnej ostrożności!

Administracja SM „WIDOK” apeluje do wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i nie wpuszczanie na teren budynku osób nieznanych. W przypadku zauważenia sytuacji budzących podejrzenia prosimy o kontakt ze Spółdzielnią, bądź bezpośrednio z Policją pod nr Tel. 997.

Nadmieniamy, że o wszystkich planowanych pracach związanych z remontami, przeglądami lub odczytach na budynkach informujemy Państwa poprzez ogłoszenia na bramach wejściowych do budynków oraz na stronie www.

Informacje porządkowe.

Administracja SM Widok zwraca się do wszystkich Mieszkańców o przestrzeganie zasad Regulaminu Porządku Domowego, zwłaszcza Rozdziału 6 § 14 mówiącego o niewyrzucaniu przez okna resztek jedzenia, śmieci, ciężkich przedmiotów oraz niedokarmiania ptaków na parapetach okien, balkonach, loggiach oraz na terenach zielonych w sąsiedztwie budynków za wyjątkiem miejsc specjalnie do tego wyznaczonych przez Spółdzielnię.