Walne Zgromadzenie Spółdzielni

Jest najwyższym organem samorządowym Spółdzielni. Walne Zgromadzenie Spółdzielni zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” w Krakowie oraz (z głosem doradczym) zaproszeni goście. Walne Zgromadzenie Spółdzielni może być również zwołane przez Zarząd z ważnych powodów, w każdym czasie.
Ogół norm określających zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni precyzują § od 30 do 35
Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” w Krakowie. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.