SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WIDOK” ogłasza PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na ustanowienie prawa odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego nr 92 o pow. użytkowej 25,30 m2 w budynku przy ul. Na Błonie 15 w Krakowie. Lokal położony na parterze w budynku 4-ro piętrowym składa się z 1 pokoju, kuchni ciemnej, łazienki z wc i przedpokoju, do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,90 m2. Cena wywoławcza za 1 m2 pow. użytkowej wynosi 9 070,00 . Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą cenę nie niższą, niż cena wywoławcza.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 11.05.2021 r. do godziny 17.00 osobiście lub drogą pocztową na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” w Krakowie, ul. Na Błonie 7, 30-147 Kraków w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta przetargowa na ustanowienie prawa odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przy ul. Na Błonie 15/92” wg wzoru do pobrania:

Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium. Oferta przesłana pocztą powinna być zapakowana w dwie koperty – zewnętrzną z adresem i wewnętrzną z napisem jak wyżej. Oferty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęły do ostatniego dnia określonego w ogłoszeniu o przetargu. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.05.2021 r. o godz. 9.30, bez udziału oferentów.

Jednym z warunków przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 4 590,00 na konto Spółdzielni do dnia 10.05.2021 r. Za datę wpływu przyjmuje się dzień uznania na rachunku Spółdzielni.  Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium. Wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić wylicytowaną kwotę w terminie 30 dni roboczych od daty przetargu pod rygorem utraty wadium. Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium w terminie do trzech dni roboczych po zakończeniu postępowania wszystkim, oprócz osób, które wygrały przetarg.

Konto bankowe
PKO BP S.A. II o/Kraków:
24 1020 2906 0000 1902 0014 4428

Dodatkowe informacje:

Budynek mieszkalny przy ul. Na Błonie 15 nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Lokal można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu ze Spółdzielnią – tel. 12 637-38-65 wew. 11. Regulamin przetargu dostępny jest w zakładce „Statut i Regulaminy”  lub w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.