RODO – klauzula informacyjna do celów rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informuję ,że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie na adres siedziby ul. Na Błonie 7, 30-147 Kraków; telefonicznie pod nr tel.: 12-637-38-65, mailowo na adres poczty elektronicznej sekretariat@smwidok.krakow.pl.
 3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@smwidok.krakow.pl.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie danych wskazanych w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286 z późn.zm. – art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a pozostałe dane na podstawie dobrowolnej zgody kandydata (art. 6 ust.1 lit. a RODO), wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające rozumiane jako wysłanie dokumentów aplikacyjnych, gdzie zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, poprzez kontakt pod adresem sekretariat@smwidok.krakow.pl.
 5. W zakresie danych kontaktowych Administrator prosi o wskazanie adresu mailowego, co przyspieszy kontakt z kandydatem, niepodanie adresu mailowego może wydłużyć lub utrudnić kontakt z kandydatem.
 6. Dane wymagane Kodeksem pracy oraz wskazane w ogłoszeniu są niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 7. Gwarantujemy, że brak zgody lub jej wycofanie na przetwarzanie danych osobowych nie wskazanych w Kodeksie pracy nie powoduje niekorzystnego traktowania osób ubiegających się o zatrudnienie, nie powoduje negatywnych konsekwencji oraz nie stanowi przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 8. Dane przetwarzane są przez okres trwania rekrutacji, tj. do czasu podpisania umowy o pracę z wybranym kandydatem. Jeżeli kandydat wyraża odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoich dokumentach aplikacyjnych oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora przez okres 1 roku”. Wyrażone przez kandydata zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Zgody można wycofać w sposób wskazany w pkt. 3.
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa, w tym w szczególności: sądy, organy ścigania, inne organy państwowe. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym, oraz podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych, takich jak dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych. W razie obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane będą mogły dostać ujawnione kancelarii prawnej i firmie doradczej.
 10. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii tych danych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych.
 11. Kandydatowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193-Warszawa) na niewłaściwe przetwarzanie danych.
 12. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@smwidok.krakow.pl.