Rada Nadzorcza

Sprawuje kontrolę i nadzór nad bieżącą działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” w Krakowie. W skład Rady Nadzorczej. wchodzi 15 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Co roku wygasa dla 1/3 członków Rady, a na ich miejsce wybierane są nowe osoby. W celu usprawnienia pracy członkowie Rady pracują w komisjach: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Członkowsko-Mieszkaniowej. Uregulowania dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej precyzuje Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” w Krakowie w części od § 36 do §41 oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Obecny skład Rady Nadzorczej, wybrany na Walnym Zgromadzeniu Członków 15.06.2019 r:

Prezydium RN

Wojciech Litwicki – przewodniczący
Jerzy Czarnek – z-ca przewodniczącego
Maria Sowa-Szczecińska – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Danuta Janicka – przewodnicząca
Katarzyna Kutrzeba – członek

Krystian Wopp – członek
Marcin Rzeszowski – członek

 

Komisja GZM

Adam Panek – przewodniczący

Aleksander Rupikowski – członek
Andrzej Cetera – członek
Józef Smoleń – członek

Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa

Piotr Dmytrowski – przewodniczący

Henryk Biernath – członek
Maria Kozłowska – członek

Tomasz Stachura – członek

Dyżury Rady Nadzorczej

Pierwszy wtorek miesiąca1530 - 1700