left_title
skos
licznik odwiedzin..
Komunikaty bieżące
18.05.2016 r
>ZAPROSZENIE na Walne Zgromadzenie Członków SM WIDOK
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Widok" w Krakowie, zgodnie ze Statutem Spółdzielni § 35 ust.1 i § 36 ust.1, zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Widok" odbędzie się dnia 18.06.2016r. (sobota) o godz. 900 w Klubie Sportowym "BRONOWIANKA" przy ul. Zarzecze 124A w Krakowie.

.......pełny tekst ogłoszenia
.......planowany porządek obrad

10.05.2016 r
>PRZETARG - Centralna Ciepła Woda Użytkowa
SM WIDOK ogłasza przetarg na zaprojektowanie i wykonanie w 2016-17 r. przedsięwzięcia pod nazwą: "Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej z indywidualnych piecyków gazowych na centralne węzły wymiennikowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie przy ul. Na Błonie 9, 9A, 11".

.......pełny tekst ogłoszenia

4.05.2016 r
>PRZETARG Pisemny Nieograniczony na PRACE REMONTOWE
SM WIDOK ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wybór wykonawców robót remontowych w budynkach na osiedlu mieszkaniowym "WIDOK" w Krakowie, 2016 r.:
1. Remont chodników - projekt i wykonanie
2. Roboty elektryczne - prąd administracyjny
3. Roboty elektryczne - oprawy energooszczędne LED
4. Malowanie klatek schodowych
5. Wymiana grzejników na klatkach schodowych i galeriach budynków
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz inne informacje (w tym zasady przeprowadzania przetargu) można uzyskać na stronie internetowej: http://www.smwidok.krakow.pl lub w siedzibie Spółdzielni.

.......pełny tekst ogłoszenia

21.04.2016 r
>Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności - AK 79
SM WIDOK ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na ustanowienie prawa odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego: przy ul. Armii Krajowej 79/19 w Krakowie - o powierzchni użytkowej 38,99 m2, składającego się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki wraz z wc, przedpokoju, położonego na II piętrze (w budynku 4 piętrowym); do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,1 m2. Cena wywoławcza za 1 m2 p.u. wynosi:6500,- PLN.

.......pełny tekst ogłoszenia
29.03.2016 r
>Przetarg na projekt hydroforni
Przetarg na wykonie projektu pod nazwą: "Projekt wykonania hydroforni na przyłączach wodnych MPWiK w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Na Błonie, nr: 3, 3A, 3B, 9, 9A, 11, 11A w Krakowie".

.......pełny tekst ogłoszenia
23.12.2015 r
>Harmonogram odczytów WODOMIERZY-II TERMIN
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" uprzejmie informuje, że w dniach 29.12 - 30.12.2015. dokonywane będą odczyty wodomierzy (II termin). Dotyczy to tych lokali, które nie dostarczyły stanów wodomierzy w pierwszym terminie. Przypominamy o konieczności udostępnienia liczników wody w lokalach mieszkalnych, bądź przekazanie aktualnego stanu wodomierzy:
- do skrzynki podawczej przy wejściu do siedziby Spółdzielni,
- w siedzibie SM "WIDOK", ul. Na Błonie 7 w godz. przyjęć, p. nr 5
- za pośrednictwem internetu na e-mail: ksiegowosc@smwidok.krakow.pl
Szczegółowe terminy odczytów przedstawiono w poniższej tabeli, a także są one podane w formie ogłoszeń na klatkach schodowych.

.......pełny tekst ogłoszenia
.......Harmonogram odczytów wodomierzy
21.12.2015 r
>Przetarg - ciepła woda użytkowa
SM WIDOK ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonie przedsięwzięcia pod nazwą: "Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej z indywidualnych piecyków gazowych na dwa centralne węzły wymiennikowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Krakowie przy ul. Na Błonie 11A"

.......pełny tekst ogłoszenia

25.11.2015 r
>przetarg na wybór ubezpieczyciela mienia Spółdzielni na rok 2016.
SM WIDOK ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wybór ubezpieczyciela mienia Spółdzielni na rok 2016. Pisemne oferty z napisem "UBEZPIECZENIE MIENIA" należy składać w sekretariacie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Na Błonie 7 w Krakowie, do dnia 10.12.2015r. (czwartek) do godz. 900.

.......pełny tekst komunikatu
.......Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1.10.2015 r
>Strefa ruchu - ogłoszenie
UPRZEJMIE ZAWIADAMIAMY, ŻE W DNIU DZISIEJSZYM NA WJAZDACH NA OSIEDLE ZOSTAŁY ZAMONTOWANE ZNAKI "STREFA RUCHU". W związku z powyższym na terenie osiedla zaczynają obowiązywać te same przepisy co na drogach publicznych.
.......pełny tekst ogłoszenia
5.08.2015 r
>Klub Jordanówka zaprasza
Klub Jordanówka SM WIDOK zaprasza w nowym roku kulturalnym 2015/2016 na zajęcia prowadzone w Klubie
.......pełny tekst ogłoszenia
5.06.2015 r
>INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD I HARMONOGRAMU PRAC ZWIĄZANYCH Z WPROWADZENIEM IDENTYFIKATORÓW DLA OSÓB PARKUJĄCYCH SAMOCHODY PRZED BUDYNKAMI S.M. „WIDOK”.
Szanowni Państwo.
Obecnie przystępujemy do ostatniego etapu wdrażania zmian do organizacji ruchu i wprowadzania identyfikatorów uprawniających do parkowania na osiedlu. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją i nowymi zasadami, aby wdrażanie zmian przebiegło sprawnie i było jak najmniej dla Państwa uciążliwe.

...pełny tekst ogłoszenia
...regulamin (wejdzie w życie po wykonaniu oznakowania)
...wniosek o wydanie identyfikatora / zezwolenia na parkowanie
...arkusz północny
...arkusz południowy
...organizacja ruchu-widok ogólny

2.03.2015 r
>USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
Zdarza się, że Mieszkańcy pytają dlaczego Spółdzielnia usunęła konkretne drzewo przed ich blokiem. Czasem nie zgadzają się z taką decyzją, jednak zawsze jest ona przemyślana, uzasadniona i kontrolowana przez organ nadrzędny. Poniżej przedkładamy informacje wyjaśniające celowość wnioskowania o wycinkę oraz zasady postępowania w tym zakresie.
.......pełny tekst ogłoszenia
28.02.2015 r
>Wywóz śmieci wielkogabarytowych
Informujemy, że począwszy od marca 2015r. ulega zwiększeniu częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych. Odpady odbierane będą dwa razy na miesiąc - w każdy II i IV wtorek miesiąca.
.......pełny tekst ogłoszenia
28.02.2015 r
>BONIFIKATA od opłaty rocznej z tyt. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pózn. zm.) Urząd Miasta Krakowa może udzielić 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za rok 2015, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS.
.......pełny tekst ogłoszenia
7.02.2014 r
>WZNOWIENIE MOŻLIWOŚCI WYODRĘBNIANIA LOKALI
Uprzejmie informujemy, że Zarząd SM „WIDOK” uchwałą nr 4/02/2014 z dnia 16.01.2014 r. wznawia wyodrębnianie lokali we wszystkich budynkach, gdzie nie toczy się postępowanie w Urzędzie Miasta Krakowa o wykup gruntu przynależnego do tych budynków.
Obecnie postępowanie w UMK o wykup gruntu dotyczy tylko nieruchomości przy ul. Na Błonie 3C.

1.07.2013 r
>NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI - SEGREGACJA ŚMIECI
W związku z nowym systemem gospodarki odpadami, mającym obowiązywać od 01.07.2013r. Spółdzielnia zadeklarowała w imieniu poszczególnych nieruchomości segregację odpadów. W związku z tym na osiedlu postawiono POJEMNIKI ŻÓŁTE, ZIELONE I NIEBIESKIE.
.......pełny tekst ogłoszenia
28.06.2013 r
>Informacja dot. OŚWIADCZENIA o il. osób faktycznie zamieszkujących w lokalu
Na początku maja br. został wysłany do mieszkańców wzór oświadczenia o ilości osób faktycznie zamieszkujących lokale mieszkalne. Oświadczenie mieszkańcy powinni wypełnić i złożyć w Spółdzielni do dnia 31.05.2013r. Osoby, które nie złożyły oświadczenia w przewidzianym terminie, zostały obciążone od dnia 2013-06-01 opłatami mieszkaniowymi, których wysokość zależy od ilości osób rzeczywiście zamieszkujących, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10-04/2013.
.......pełny tekst ogłoszenia
28.06.2013 r
>Informacja ws. zsypów w budynkach wysokich
Spółdzielnia Mieszkaniowa „WIDOK” uprzejmie prosi mieszkańców o wrzucanie do zsypów jedynie odpadów kwalifikujących się do NIEBIESKIEGO POJEMNIKA, czyli odpadów pozostałych po wyselekcjonowaniu odpadów opakowaniowych, przeznaczonych do zielonego i żółtego pojemnika.

14.06.2013 r
>Graffiti na budynkach
W związku z nasilającym się w ostatnim czasie problemem malowania wulgarnych napisów na naszym osiedlu informujemy, że Spółdzielnia każdorazowo zgłasza pojawiające się nowe pseudo graffiti na Policję i do Ubezpieczyciela, a następnie po przeprowadzeniu niezbędnych czynności dokumentacyjnych i procesowych zleca ich zamalowywanie....
.......ogłoszenie
19.12.2012 r
>Pytania i Odpowiedzi dot. wykupu gruntu z 98% bonifikatą
Dla pełniejszego zrozumienia problematyki wykupu gruntu został opracowany zestaw najczęściej zadawanych przez mieszkańców pytań i odpowiedzi dotyczących tego tematu. Jest on także dostępny w systemie MOL oraz w siedzibie Sp-ni. Zachęcamy do zapoznania się z nim i zgłaszanie ewentualnych dodatkowych pytań.
.......zestaw pytań i odpowiedzi
6.04.2012 r
> Uwaga WAŻNE !!..
W związku z pojawiającymi się inf. o próbach wyłudzeń SM WIDOK informuje, że NIE prowadzi rozliczeń gotówkowych z mieszkańcami, tym bardziej NIE wykonuje rozliczeń gotówkowych chodząc po mieszkaniach w budynkach.
.......pełny tekst komunikatu

--------------------------------------------
*Komunikaty ARCHIWALNE*
Poprzednie ogłoszenia znajdują się w archiwum komunikatów
.........Archiwum >


O Spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIDOK" w Krakowie powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej im. T.Kościuszki, zgodnie z uchwałą nr 8 Zebrania Przedstawicieli Członków podjętą 19 kwietnia 1991 roku.
26 lipca 1991 roku Spółdzielnia została wpisana do Rejestru Sądowego pod nr Rej. S-624/A.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisano Spółdzielnię Mieszkaniową "WIDOK" w Krakowie do Rejestru Przedsiębiorców pod nr poz.: KRS/000 168 466.
Spółdzielnia zajmuje zwarty obszar o powierzchni ponad 23 ha, geodezyjny obręb 6 Kraków-Krowodrza, położony na terenie osiedla Bronowice Nowe w Krakowie.
Stan prawny gruntów użytkowanych przez Spółdzielnię jest uregulowany. Grunty te będące w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni do 29 września 2071 r są własnością Gminy Kraków.

Na terenie Spółdzielni znajdują się 23 budynki mieszkalne, dwa pawilony handlowe, budynek Klubu "Jordanówka", budynek administracji oraz trzy zespoły garaży. W swych zasobach Spółdzielnia posiada 2879 mieszkań, w których mieszka ok. 7000 osób, w tym 3043 członków Spółdzielni oraz łącznie 581 garaży i miejsc postojowo-garażowych. Powierzchnia użytkowa gruntów wynosi ogółem 146.246,90 m kw.
Zakres działalności Spółdzielni, której głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, określa Statut SM "WIDOK".